برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ قزوین

شغل: دانشجوی حقوق دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۲۳ مهر ۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام :

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS