برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰روستای از توابع داراب

شغل: روزنامه نگار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام: ۱۹ تیر ۱۳۶۲ زیر شکنجه

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS