برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: روزنامه نگار

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS