برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آذربایجان

شغل: دانشجو پلی تکنیک

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: پائیز ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS