برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد۱۳۳۸ قوچان

شغل: دانشجو ی پیراپزشکی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : غضنفر

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS