بیداران

  

بیژن بازرگان

جمعه 20 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۹ مرداد۱۳۳۸ قوچان

شغل: دانشجو ی پیراپزشکی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : غضنفر

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: اتحادیه کمونیستها

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0