بیداران

  

مسعود ابوسعیدی

يكشنبه 22 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: ۷ فروردین ۱۳۳۶ سمنان

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : غلام رضا

تاریخ دستگیری: ۷مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد۱۳۶۰

زندان اوین

قطعه ۶۱ ردیف ۱۳

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0