برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۷ فروردین ۱۳۳۶ سمنان

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : غلام رضا

تاریخ دستگیری: ۷مرداد ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۳ مرداد۱۳۶۰

زندان اوین

قطعه ۶۱ ردیف ۱۳


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS