بیداران

  

علی خصوصی

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری : کاشان

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام: تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0