برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری : کاشان

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام: تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS