برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: کاشان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ۶۰

محل دستگیری : کاشان

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS