بیداران

  

عزیز صفری

پنج شنبه 26 اوت 2010

تاریخ و محل تولد: کاشان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اواخر خرداد ۶۰

محل دستگیری : کاشان

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱۴ تیر ماه ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0