برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲ آبادان

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر : حبیب

تاریخ دستگیری: ۲۲ آبان ۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: کوموله

تاریخ اعدام : ۱۱ مرداد ۱۳۶۲

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS