برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۵ مشهد

شغل:دانشجوی الکترونیک دانشگاه شریف تهران

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : طاهر

تاریخ دستگیری: ۱۰- ۱۵ شهریور ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: رزمندگان/ اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام: ۸ آبان۱۳۶۰

زندان اوین

ردیف ۱۴ شماره ۷۴


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS