برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS