بیداران

  

غلام حسن سلیم

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : عباس

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0