بیداران

  

مجید کیانی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۲۰آبان (۱۳۲۶)۱۳۳۶

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۸ شهریور۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0