برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳ کرمانشاه

شغل: لیسانس اقتصاد

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی

تاریخ دستگیری:۲۲ تیرماه ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۴ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS