برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۳

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :

تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


عبدالحمید فیاض دولتشاهی
تاريخ: 8 سپتامبر 2010
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS