برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجو

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام : ۱ مرداد ۱۳۶۱ 

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS