بیداران

  

مسعود ایازی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام: ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0