بیداران

  

بهمن گازرانی

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۱ مرداد ۱۳۶۰

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0