برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۱ ساله

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۵۹

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان نبرد

تاریخ اعدام: ۳۱ خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS