بیداران

  

حسین حاج محسن

جمعه 14 اكتبر 2011

تاریخ و محل تولد: ۲۹ ساله

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٥ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهر دشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0