برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۲۹ ساله

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٥ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهر دشت


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS