بیداران

  

حمید قباخلو

جمعه 14 اكتبر 2011

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0