برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۵

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۷ شهریور ۱۳۶۵

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS