بیداران

  

میر وهاب افخمی

چهار شنبه 30 نوامبر 2011

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران/فرقه دمکرات آذربایجان

تاریخ اعدام: شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0