بیداران

  

محمد جواد انصاری

جمعه 5 ژوئيه 2013

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: راه کارگر

تاریخ اعدام: ٢٢ آبان ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0