بیداران

  

ولی الله رودگریان

پنج شنبه 25 ژوئيه 2013

تاریخ و محل تولد: شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ١٢ اردیبهشت ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0