بیداران

  

مسعود چمن پیرا

شنبه 3 اوت 2013

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ میانه- آذربایجان شرقی

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیر ماه ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٣١ تیر ماه ١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0