بیداران

  

محمود زکی پور

دو شنبه 9 سپتامبر 2013

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ آبادان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : محمد مهدی

تاریخ دستگیری: ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ٢٣ شهریور ماه ١٣٦٦

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0