برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٥ آبادان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : محمد مهدی

تاریخ دستگیری: ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اکثریت

تاریخ اعدام: ٢٣ شهریور ماه ١٣٦٦

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS