برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

لادن عادلی

تاریخ و محل تولد: ٢٧ آذر ١٣٣٧

شغل: روزنامه نگار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: محمد علی

تاریخ دستگیری: اسفند ١٣۶٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق ایران

تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣۶٣

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS