بیداران

  

لادن عادلی

دو شنبه 9 سپتامبر 2013

لادن عادلی

تاریخ و محل تولد: ٢٧ آذر ١٣٣٧

شغل: روزنامه نگار

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: محمد علی

تاریخ دستگیری: اسفند ١٣۶٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: چریکهای فدائی خلق ایران

تاریخ اعدام: ٢٣ مرداد ١٣۶٣

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0