برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

لادن عادلی

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:

زندان


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS