برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشکده کشاورزی رشت

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ماه ١٣٦١

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: مرداد/شهریور ١٣٦٢

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS