بیداران

  

مرتضی لقائی

دو شنبه 4 نوامبر 2013

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشکده کشاورزی رشت

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : شهریور ماه ١٣٦١

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام: مرداد/شهریور ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0