بیداران

  

مرتضی روحانی

شنبه 30 نوامبر 2013

تاریخ و محل تولد:

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام:2 مرداد ماه ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0