برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٤خرداد ١٣٣٧

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی محمد

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ماه ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS