بیداران

  

محسن دلیجانی

سه شنبه 2 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٤خرداد ١٣٣٧

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند

نام پدر : علی محمد

تاریخ دستگیری: اردیبهشت ماه ١٣٦٢

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: حزب توده

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0