بیداران

  

ناصر خورشیدی

چهار شنبه 21 مه 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٤٠

شغل: سرباز

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر: ابوالقاسم

تاریخ دستگیری: ١٤ شهریور ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق اقلیت

تاریخ اعدام: ١٩ اردیبهشت ١٣٦٢

زندان : اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0