برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ٢١ تیرماه ١٣٦٢

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS