برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٦ محمودآباد- مازنداران

شغل: دانشجوی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : خانلر

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ٢٨ آذر ١٣٦٠

زندان : اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS