بیداران

  

محمد رضا واحدی

جمعه 5 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: محمود آباد (مازنداران)

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0