برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: محمود آباد (مازنداران)

شغل: معلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: پیکار

تاریخ اعدام: ١٣٦٠

زندان اوین


محمد رضا واحدی
تاريخ: 5 سپتامبر 2014
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS