برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: آمل

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:١٣٦٠

زندان اوین


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS