بیداران

  

قنبر اسدی

جمعه 5 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: آمل

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0