بیداران

  

داریوش فاضلی

جمعه 5 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: دی ماه ١٣٤٠ محمود آباد (مازنداران)

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: اصفهان

وابستگی سازمانی: سازمان طوفان

تاریخ اعدام: مهرماه ۱۳۶۲

زندان اوین

(برادر قدرت فاضلی)

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0