برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: دی ماه ١٣٤٠ محمود آباد (مازنداران)

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی:

تاریخ اعدام:

زندان اوین

(برادر قدرت فاضلی)


داریوش فاضلی
تاريخ: 5 سپتامبر 2014
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS