برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: دی ماه ١٣٤٠ محمود آباد (مازنداران)

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۳۶۱

محل دستگیری: اصفهان

وابستگی سازمانی: سازمان طوفان

تاریخ اعدام: مهرماه ۱۳۶۲

زندان اوین

(برادر قدرت فاضلی)


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS