برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ مسجد سلیمان

شغل:

وضعیت خانوادگی: متاهل، یک پسر

نام پدر : کاربید

تاریخ دستگیری: آذر ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٢ مردادماه ١٣٦٢

زندان: اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS