برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٢٨ تبریز

شغل: کارمند

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٦ شهریور ١٣٦٧

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS