برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٤ بیرجند

شغل: لیسانس

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان


© بیداران 2020 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS