بیداران

  

محمد رضا امامی

دو شنبه 15 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد:

شغل: کارگر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری:

محل دستگیری:

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: شهریور ١٣٦٧

زندان

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0