بیداران

  

منیژه هدایی

دو شنبه 15 سپتامبر 2014

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٥ آبادان

شغل: دانشجوی پزشکی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : حسن

تاریخ دستگیری: ٢٢ بهمن ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: آذر ماه ١٣٦١

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0