برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : حسین

تاریخ دستگیری:(پائیز) سال ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: اسفند ١٣٦٠

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS