برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٤ شوشتر

شغل: آموزگار مدرسه راهنمائی

وضعیت خانوادگی

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اوایل تابستان سال ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: اوایل مرداد ١٣٦٢

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS