بیداران

  

اکبر صمیمی

شنبه 13 ژوئن 2015

تاریخ و محل تولد: ١٣٣٤ شوشتر

شغل: آموزگار مدرسه راهنمائی

وضعیت خانوادگی

نام پدر :

تاریخ دستگیری: اوایل تابستان سال ١٣٦١

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام: اوایل مرداد ١٣٦٢

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0