برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: اول بهمن ماه ١٣٣٢ تهران

شغل: لیسانس روابط بین المللی از پاریس

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ١٦ بهمن ماه ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٢٨ تیر ماه ١٣٦١

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS