بیداران

  

روبرت پاپازیان

دو شنبه 17 اوت 2015

تاریخ و محل تولد: اول بهمن ماه ١٣٣٢ تهران

شغل: لیسانس روابط بین المللی از پاریس

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ١٦ بهمن ماه ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ٢٨ تیر ماه ١٣٦١

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0