برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: روستای خواجه ده از توابع میانه

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : سلیمان

تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: آرمان خلق

تاریخ اعدام: مرگ زیر شکنجه ١٤ آذر ١٣٦٠

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS