بیداران

  

محمد محمدی

دو شنبه 8 فوريه 2016

تاریخ و محل تولد: روستای خواجه ده از توابع میانه

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : سلیمان

تاریخ دستگیری: تابستان ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: آرمان خلق

تاریخ اعدام: مرگ زیر شکنجه ١٤ آذر ١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0