برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل: پزشگ

وضعیت خانوادگی: مجرد

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری :امل

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۲۵ شهریور ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS