برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

چنگیز عرشی

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشکده معدن دانشگاه ملی(بهشتی) تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : محرم

تاریخ دستگیری: ٢٠ تیر ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ١٢ مرداد ماه١٣٦٠

زندان اوین


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS