بیداران

  

چنگیز عرشی

پنج شنبه 17 اوت 2017

چنگیز عرشی

تاریخ و محل تولد:

شغل: دانشجوی دانشکده معدن دانشگاه ملی(بهشتی) تهران

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : محرم

تاریخ دستگیری: ٢٠ تیر ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ١٢ مرداد ماه١٣٦٠

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0