برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸شهرکرد 

شغل: دانشجوی اقتصاد دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :
تاریخ دستگیری: ۹ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریک های فدائی خلق( اقلیت)

تاریخ اعدام: ۲۹ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین


© بیداران 2019 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS