برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۸

شغل: دانشجوی اقتصاد دانشگاه ملی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :
تاریخ دستگیری: آبان ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریک های قدائی خلق( اقلیت)

تاریخ اعدام: آبان ۶۰

زندان اوین


© بیداران 2018 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS