برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲

محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی

تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳

زندان 


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS