بیداران

  

احمد بشیری

سه شنبه 7 اوت 2018

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: تیرماه ۱۳۶۲

محل دستگیری: کرج

وابستگی سازمانی: عضو محفل روحانی بهائی

تاریخ اعدام: ۱۰ آبان ۱۳۶۳

زندان 

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0