برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر: محمد(فرزند آیت الله)

تاریخ دستگیری: ۱۰مرداد ۱۳۶۱

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان مجاهدین خلق

تاریخ اعدام: مرداد ۱۳۶۱ در درگیری مسلحانه کشته شد.


© بیداران 2022 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS