برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: مرداد ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲۱ مرداد ماه ۱۳۶۰

زندان 


نصرت الله بیرم وند
تاريخ: 14 اوت 2018
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS