بیداران

  

زهره (میر)شکاری

يكشنبه 16 سپتامبر 2018

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رشت

شغل: دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : 

تاریخ دستگیری: ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: اوایل سال ۱۳۶۲

زندان اوین

SPIP | اسکلت | | نقشه ى سايت |  پيگيرى فعاليت سايت RSS 2.0