برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۵ رشت

شغل: دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی:

نام پدر : 

تاریخ دستگیری: ١٣٦٠

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: اوایل سال ۱۳۶۲

زندان اوین


زهره (میر)شکاری
تاريخ: 16 سپتامبر 2018
- خاوران مجازی
در اين سر فصل

© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS