برای دادخواهی، حقیقت و عدالت

| بازگشت به صفحه نخست
بیداران

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۰ تهران

شغل: محصل

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری: تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام: ۲ مرداد ۱۳۶۰

زندان ؟ 


© بیداران 2021 سايت با اسپيپ درست شده است بوسيله ى Cleverlink -- RSS